Гудьэй Һоони ньөчэ дьугулин икээ

Гудьэй Һоони ньөчэ дьугулин икээ

Иами ирэлдук-тэ нөөчэлдук һодмарач эрэк ньөчэчэн бэилдьи эскэврэн, һэрвиҥтэврэн.
Ҥунмирэл чэлэдьур айавникан, эрэк ньөөчэв дьоонтур, икээр.

Иҥэкчэ төөру табдас эҥидьи һинданикан, нэлкэ нонан бэилбу өрэмкэттэн, ньөлтэнтэки элэчэндьи гуусэкрэн. Эрэк мутту эҥи бидэкут, киҥки мэргэлкэн бидэкут мокиҥа илунни.

 

Би һооч айавникан,эрэк ньөөчэ дьугулин ньокади икээв долдадаҥи эвэдилэ тулматтам. Иннокентий Артамонов дукчаван, Иван Иванов оҕыдаҥман. Таҥалда,эвэдивэн икээлдэ. Ньургуһун барахсан-гэрбэ. Эвэдич гөөми Гудьэй мэрлэнкэ:

Дьөөридут көчукэн
Нэлкэниҥут дьомканни
Һөөпкэчэндулэ һиэчээ
Мэрлэнкэ гудьэйси.

Припев:
Иҥэкчэв табдакран
Ньиҥтэлби  тааҥчидни
Ньөлтэнтэки гуусэкрэн
Нэлкэ бадич чуулбарган.

Һиэддичэн мэрлэнкэ
Гилдээлникэн һөгнадни
Аймакань нэҥмэттэн
Ньөөлтэнтэки эсэнни.

 

Припев

 

Асаткан ооридьи
Һөпкэчэндулэ умивалбан

Ньарикан ооридьи
Гиравкаттан һооникан.

З. А. Степанова

Надежда Иннокентьевна Степанова типкэнчэн фотон.

Написать комментарий

16 − тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ