Ньимээрэл инэҥиҥмэтэн Һэбээҥнэву илкэнэп

Ньимээрэл инэҥиҥмэтэн Һэбээҥнэву илкэнэп

Төөр ойлан бэй өмэтэкэлдьи эсни ииҥнэр, иаракан-да, ньимэр биникэн, тэгэтми ай. Куҥа, амалкан, эньилкэн бими, ньэсэлкэн. Ньимээр бими, таракам бинилэ бэкэчэн этэбгэн асун-да ургэ бинив. Тарав унуникан, бипкэ ньимэрэч тэгэттэвур, мандучиннат, мээнэтэкэлбур одьаматникан, төҥкэмэтникэн, айавматникан. Теми Россия ойлин “Ньимээр инэҥиҥэн” бидэн, һэбдьэкэбдэн ньуннитэн. Тиинив Һэбээндулэ ньимээрэл элгэлитэн эрэк инэҥиду аанипти  гиаки спортивнай эвилдули иэсчимэчэк бисин. Эрэв, һидутникэн, оорин һупкучэкэт. Ҥунэмэттин тарав Долчана Караооловна, ооритан Кривошапкин Клим Климович, Кейметинов Никифор Афанасьевич. Иэсчимэчэк эвилбу чэлэдьур һэбдьэнэп. Эррөчин эвилдули этиклэвур иимэттэ, гургэтэн һойа бисэкэн, миаву, киҥкич һовноддил амтилкасал, эньтилкэсэл ньимээрэл һойал. Таррочин ньимэрэлбу мут төөҥкэннэт, одьааннат. Нөсэҕчэрбу ньимэрэлбу-дэ. Тарбач һииладдил-да ньимээрэл бис, тарбачалбан-да төрэннэт, эникэн өпкэр. Бинилэ бэкэчэн эйумкун, ибга эсни биврэр. Ургэл, һиилусил һоойал. Тарбаттун киҥки мэргэлкэн бими. Тар биникэн бэй бэкэчэн һоони эсни бис, дабдаттил-да бис. Эҥилбудэтэн, эррочин эвил-иэсчимэчэкэл бэлдьир мулгаттам.

 

          

Тиикэрэп иэсчимэчэкту этчэл ньимээрэлбу гөөндэку. Ньимэрэл чэлэдьур аич иэсчимэтитэн, эҥидьур тэрэкэлэл-дэ биситэн, теми ирэк ньимэр һоодмарбан  һинмами ургэ бисин.

 

        

Тачин-да бисиклэн этчэл бис. Нонап ооритан Бурцев Дмитрий Иннокнтьевич, Егорова Инесса Александровна, һутэтэн Эскэн ньан Осиповал Егор Владимирович, Ульяна Афанасьевна, һурэлтэн Эрхан, Мариана, гиа ооритан Слепцов Геннадий Романович, Потапова Зинаида Борисовна, һунадьатан Сияна ньан Афанасьевал Игорь Олег, Айдина-нөөнулэл өмэн ньимэр һурэлни; илис ооритан Кривошапкинал-Даниловал Александра Геннадьевна Арсен, Эрнест-нөөнулэл; ньан Старкова С.И Евгений Кривошапкин, Ратмир-һаанил. Этчэлду чэлэдутэн эгдьэн ЭСКЭН бидэн, тэкэн -дэ. Дьулэски бэкэччур абгарач,ньэсэч бидэтэн.

 

Долчана Каорооловна Шангыш типкэндэҥэн

      

Һэбэҥнэт һоо һагдыл, һойа анҥанилбу айавматникан, төөҥкэмэтникэн тэгэчэддил ньимэрэл ньан һоойал. Таррочин ньимэрэл  нөсэҕчэрду илун. Эчин гору өмэтту бинили ҥэндэй – эгдьэн ньэс, эгдьэн айавмачиндук, мэнэтэкэлбур төҥкэмэчиндук, ньимээр бэиҥэлни  мэргэч биһидукутэн биврэн. Тарал дьулэски ”урут һэрдэдун“ индьидьээндэтэн.

 

З.А.Степанова

ЖаннаВалерьевна Кузнецова типкэнин

Написать комментарий

девятнадцать − восемнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ