Һааҕдылбу-да одьаньай

Һааҕдылбу-да одьаньай

„Һааҕды бэй төөрэнни инэҥи ҥээринни“. Адьит-та тачин. Һааҕды бэй һойа анҥанилбу тэгэттидьи, бинилэ иак ай, иак кэньили бисив бэкэтькэмэн иттин: һиилгав-да,өрусив-дэ ньэсу. Ноҥан нөсэҕчэлтэки гөөннэн, таткачиннан һойа. Ади анҥанив тэгэттин,мэргэми дьаавдаҥдукуй, тардидьин укчэнэкэлкэн. Тарав долчири бими, бинилэс эмни ургэлбу һиндаридус бэлэн бидьин. Тар биникэн һааҕды бэй эҥин адыкулбувран анҥантан, дьуудукуй гороллин-да ургэ оовран,теми ноҥандун бэлми ай.

Эрэк инэҥилду һүпкуттил куҥал, билэк нөсэҕчэҥэлни һааҕдылду бэлрэ голаҥутан калтакра, умивра-да. Нэлкэнитэн эчин бэлгэрэр.

 

Билэк Администрациян,упээл клубатан „һиҥилэ“, нөсэҕчэр чакабчатан „Биракчан“, Эньтил клубатан эҥидьитэн ЭКСКла һааҕдылду аанипти ичукэнэк „Нөсэҕчэнирэпэт икээлни, көплэчилни-дэ“ гэрбэ. Программалатан һаҕдыл айавритан 50-с, 60-с, 70-с анҥанилду оопчал икэл. Таралбу икээдьир нөсэҕчэр икэмҥэл. Тарап икэл Һоо аил Балданҥа буг, гиамачин,айавна,ньөөчэл,мокиҥа, гургэ дьугулитэн биврэрин.Оҕынтан-да коритту долчибган,дуламал,ноодыл.Айтаки бэйу ҥаачинаддил. Икээ-бэй һаньинни, теми икээри бэй мэргэнни ҥээрин. Набусту-да, өрэлдэриду-дэ бэлрэн. Һааҕдыл, нөсэҕчэнирэпур икээлбэн долчими, мэргэнтэн төкэһэбдьин. Тэкэн бидэн эрэв өруһив ааничалду!

 

З.А.Степанова

Написать комментарий

пять + 19 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ