Полярник инэҥиҥэн

Полярник инэҥиҥэн

Полярник инэҥиҥэн-эрэк Россия Президенни 2013 анҥаниду тэгудэҥэн һэбдьэк, полярникалбу ай гургэлитэн эскэми.

Эррөчин һэбдьэк эври унма 21 инэҥидун бивэттэн. Тысяча уйун ньама иланмиар надан анҥаниду эври унма дьөөрмиар өмэн инэҥидун советты дэгэмҥэ (летчик) Михаил Васильевич Водопьянов АНТ-6 самолётач нонап советты „Север“ (Иҥэнь буг) экспедицияду Төөр ойлин элэкэс Севернай (иҥэньгидэ )полюсла доорин.  

 

Водопьянов самолётан элэ эмурин тугэрэп гургэвчимҥэлбу.

Тарал нонап мөли эйэмэтти „Северный (Иҥэньгидэ) полюс» станцияв элэ тэгуритэн.

Дукран А.Исаков, тулматтан З.Степанова

Написать комментарий

двадцать − восемнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ