Һэбээҥнэвур нонап мөөв бакалдарап

Һэбээҥнэвур нонап мөөв бакалдарап

Иҥэнь буглат ирэлиҥэт дагамран,нонап мөөҥэт эйэснэн. Ҥонам һиалта тугэниндьэкэм чилдами, иньамси һээ эмдэҥдун өрэнэрэп.

 

Һэбээҥнэвур ньан-да нонап мөөҥур бакалдами өөтэрэп, дьаанилбур томавутан уруканидьур, тарав анҥантан ооваттап.

 

Эрэв анҥану һуланьачан окатаҥат бадич эйэснэн. Мөөв бакалдами, ирэлив бакалдами, тогуур дуруридьур, һиргэттэп, окатаҥур мөөвэн төйрэп. Нонап мөөч итивур,ҥаалалбур ааврап, мөө муһанни илрэвут һилкадан,гилбарудан, һээдэвур-дэ икээрэп,көплэттэп мокиҥаҥур, мөөв, ирэлив эскэникэн.

Ай дьугани бидэн,  Һөвки  таду бэлдэн гасчирап.

З.А. Степанова

Һэбээн

Написать комментарий

5 + двадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ