Славял дукунтан,культуратан-да инэҥин

Славял дукунтан,культуратан-да инэҥин

Һөвки бэиҥэлни Кирилл, Мефодийтэгудэҥэтэн-россияды эрэк һэбдьэк гэрбэн. Тарак Кириллньун, Мефодийу дьооҥчипти инэҥин.

1863 анҥаниду Россия һөвкин бэиҥэн Синод эррөчин һэбдьэк анҥантан бидэн эври унма 11 инэҥидун оорин.
1985 анҥаниду СССР биҥсин Мефодий 1100анҥаниҥан дьалабгичаван илкэми, эври унма 24-дун славял дукунтан, культуратан-да инэҥиҥэн һэбдьэкэбдэн тэгуритэн. Ҥидук-тэ дьулин церковнайды тексалбу славян төөрэндьин тулматитан.

А.Исаков дукчан
З.Степанова тулмаччан.

Написать комментарий

18 + девятнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ