Одьгалда бугур, төөҥкэмэткэл мээнэтэкэлбур!

Одьгалда бугур, төөҥкэмэткэл мээнэтэкэлбур!

Нэҕни дагамран буглат,иманра уунни. Тарньун өмэтту ҥонам тугэниндьэкэм умивапча тукалаҥат өгилэ һиэдни. Элэ бэкэчэн бисни:конфетаҥатан чакалтиҥан, иртэн дьэблэҥэтэн тэпкэлтэн,маскал тала һамур, энин ачча биҥсин маскалбу этил ноодур биситэн. Чулбаньа төөрэҥэт манун, оньиҥ-такан эмэптэн. Төөрэҥэт чулбаньа тиктаван машинал улрэ бэкэтьбэн.
 

Һупкучимҥэл

 

Чулбаньа ньөөчэчэрбу мулань,иасалут тиик этэр өрэмкэттэ. Мулгатми техникаҥат ньан наадамдас. Оон-д экич ньэкрэ. Бумагав, целлофан һутькарбу, бутылкалбу өмэн төөрлэ умивракат ай  биврэмчэ.

 

Администрациял

Культура гургэвчимҥэлни

 

Билэклит Чоратки, Нундимбалтаки, Чөчунбалтаки мэҥэм чөҥккоддилтаки, дьоданалбу дьугутми, иэлтэйкэттил техникалкасал бэйил ньан һөөч ньаҥсатта төөрэҥут. Мээн дьулавур тачин эччээдьир ньэккэрэр. Анҥантан нөҥартан ньаҥсаватан мутҥил самолёт дооһакан анчиндукун чаккарар. Төөрэҥэт мутҥи муһалкан, иини, теми һөҥгарачаадьин, аасангарачаадьин. Тарав унуннат! Текэрэп бэйил мээнэтэкэлбур-дэ этил одьаматта оорап. Ач-та усэлэв бэйу һиилгитта, һоитта. Һиньимкин таррочин. Эҥнийэ бади оорап. Өсиҥэлдукувур һөнтэлбурэп. Эрэлбу көтлэнэт-тэ дьомкачалда!

З.Степанова

Һэбэн

 

Администрация гургэвчимҥэлни аэропортла туркалу чакра. Елтэйри шофёрал, һөнтэ төөрэлдук һөллөттил ньаҥсактаҥутан.

Написать комментарий

3 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ