Мут библиотекараҥат Н.Х.Кривошапкина

Мут библиотекараҥат Н.Х.Кривошапкина

Н.Х. Кривошапкина библиотекарач гургэвчидэҥэн гораллан. 1981-1985 анҥанилду Пушкин гэрбэдьин республикады библиотекаду гургэвчирин. 1991 анҥанидук тиикэрлэн һэбээҥнэй библиотекарь. Һойа анҥани стажалкан бими, гургэи аич һаадни, ҥи-ньун, оок, иав оннаи бэкэтьбэн.

Ноҥан куҥалбу, нөсэҕчэрбу книгав айавдатан, таҥдатан, һойав тадук һаалдатан манруттан, һидуттэн. Гиаки мероприятиелбу ооваттан, иртээн книга, газет выставкалбан ооваттан гиаки темалкасалбу. Һааҕдылньун ньан гургэвчин, этилньун гиркар дьуулатан һөллөтникэн һаадун.

Тадук һөнтэн ноҥан билэк общественнай гургэлэн һойач бэлрэн. Упээл ансамблутан „Һиҥилэ“ гэрбэв тэгурин. Концералдула эвэдич икэвэттэ тарал.

Надежда Христофоровна илан һурэлби исувкэнин. Бэкэччур специалиһал. Дьөөр омолголни Россияли һааври спортсмел. Һурэлни һутэлтэн эвэди төөрэмур айавникан һөлбучэддил. Асаткаҥчантан гиаки дьонтуру таҥран иэсчимэчэкэлдулэ. Бэйдьи эливун эвэн ньимээрдун исурин. Дьулэски ноҥандукун мут гасчирап эвэди төөрэндули һоойадмарач гургэлбу оодан.

Аймакань,Надежда Христофоровна! Библиотекал инэҥиҥдьитэн һоокамкаттам һину. Абгарач били, аит гургэвчили!

З.А. Степанова. Һэбээн

Написать комментарий

три × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ