Куҥав дысучин инэҥин

Куҥав дысучин инэҥин

Төөр ойлан ииндьиддил ҥунмирэл чэлэдьур һэбдьэкритэн Куҥав дысучин инэҥин бэил бэкэччур мулгумур куҥаттки
 таандатан,куҥалбу һиилгадук дысутэтэн оопча.

.. Эрэк инэҥи анҥантан эври һайалра биаҕан(ньөчэ биаҕан-да гөөвэттэ ньан) нонап инэҥидун бивэттэн. Тачин бидэн 1949 анҥаниду ойчири иэчэн биаҕтун Париж городту  Ҥунмирэл ээлгэлитэн асал демократическай  федерациятан тэгурин. Эррөчин Куҥав дысучин инэҥиҥмэн элэкэс 1950 аанҥаниду илкэнитэн.

А.Исаков дукран, З.Степанова тулматтан

Написать комментарий

восемнадцать − шестнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ