Куҥав дысучин инэҥин!

Куҥав дысучин инэҥин!

Куҥал-мут ньэсэт

 

Куҥа бисни мут бинит.
Эгдьэн ньэсэт,иасалат тоган. 
Ньөөчэ төөру һааньин.
Куҥа-мут бинивут.

Гудьэйси куҥачан тавсаддакан,
Бөөдэллит учунаникан,булбэрчиддэкэн,
Таракам мутту өруси, 
Таракам мэргэнти дулам.

 

Исуридьи,тандаридьи,куҥат
Амандук,эньиндук бугандьин,
Мээндьи бинилий һотарҥай
Өлэмдэв авиникан,ааҥадьин.

 

Мутту-дэмэр ньэс бидьин
Һутэт касагникан мандуракан.
Бэй ооридьи,иаракан-да
Бипкэ тэгэлгэҥэй бакракан.

Дорова, дьугани

 

Эвэч, ноод дьугани,дорово!
Һоо гору һину алаттит.
Гилбар удандьи төөрэҥут уланни,
Тэлбэньив укал һилканни.

Ҥонам тугэниньдэ амардадукун
Һоо өрус, дьуганив бакалдами,
Иасалалбу,мэргэму ҥээриллэ,
Миавму өрусич пэтэлнэн.

 

Аикее һигила чуукичар
Гиакитан икээтэн иисэнни
Ньөчэҥэт,мучитэҥэт
Чуулбарган эҥээнэ,мусэмрэ.

 

Оран һэсэндулэн милтэрээн
Анҥамта оркакар-һонҥачар
Дылгантан горинук уулдалран.
Кунтэкли эвэчич һуурканра.

 

З.А. Степанова

Һэбээн

Написать комментарий

7 − 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ