Международный уөрпэн чаӊнуннул подьорхок

Международный уөрпэн чаӊнуннул подьорхок

Международный уөрпэн чаӊнуннул подьорхок, таӊ международный подьорхок аальэлӊа йуөӊигэн монут шоромопул, эл аҕурпэӊигэн монут уөрпэпул мит планеткэ.

 

Уөрпэ чаӊнуннул подьорхок онуннуй 1 кусиэн киндьэгэ, тамунгэлэ аальэлӊа шашши киндьэгэ 1949 ньэмолҕилгэ Парижкэ, Международный демократический паайпэн федерациягэ, таӊ подьорхо 1950 ньэмолҕилгэ мэдин льэт льэйбэдэк, таат иськом иркиштэ ньэмолҕилгэ тамунгэлэ аануӊа.

Написать комментарий

18 − 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ