Лусин ажуу подьорхоги

Лусин ажуу подьорхоги

Ньэмолҕил айии 6 кусиэн киндьэгэ Пушкин подьорхоги оонуннуй, тамунгэлэ аай моннуҥи Лусин ажуу подьорхоги.

Чомоодьэ лусин поэт Александр Сергеевич Пушкин творчествэги эл эймэштэйэк. Тудэл произведенийэпки ниҥин мойнуҥи шоромопкэлэ, эл йуөнуҥи ходимиэдьоодэк верапки, ажуупэги, мусинбэн ажжулэ переводпэги льэҥин.

 

Александр Пушкингэлэ моннуҥи основоположникэк лусин литературный ажуугэн.
Поэткэлэ чуму мит планеткэ чуҥнунҥам.

 

Тиҥ подьорхого, 6 кусиэн киндьэгэ уйсьоон оодьоодэк Александр Пушкин.

 

Лусин ажуу подьорхоги международный лусин ажуу подьорхоҥон оольэл, 2010 ньэмолҕилгэ ООНгэ молльэлҥи 6 кусиэн киндьэгэ тиҥ подьорхо оотэй. Тиҥ подьорхок ООН эгэтиэльэлум йиэн официальный ажуупэгэньэ организациягэ.

 

А. Исаков

Одул титэ шурэльэшльэлум Л. Демина

Написать комментарий

9 + один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ