Ньучи төөрэнни инэҥидун

Ньучи төөрэнни инэҥидун

Анҥантан эври һайалраду Россияла Пушкин инэҥиҥэн бивэттэн,һаавридьин Ньучи төөрэнни инэҥиҥдин гэрбуттэ. Пушкин литератураду оодаҥан Һоо ээрипчи. Ноҥан дуктаҥални гургэлни һойа бэилбу чакран һааҕдылбу-да, нөсэҕчэрбу-дэ, гиаки ҥунмирэлбу, тарал  миакли  төөрэрдули тулмачивчал.

Александр Пушким текэрэп литературнай ньучи төөрэмэн тэгучэ бэич таҥутта. Ноҥан ньучидич дуктаҥман һөөнтэ төөрэрдулэ тулмачиптин асун-да маҥси бисиклэн, дукамҥа планета ойлин һойа бэилду һэрвиҥтэврэн, һойа таҥамҥални бис.

Эври һаялра ньуҥэн инэҥидун А.С.Пушкин бакурин ньан.
Ньучи төөрэнни инэҥиҥэн чэлэн ҥунмирэл инэҥиҥдьитэн таҥучиври оорин,тарак ньучи төөрэндун ааниврин. Эчин бидэн ООН 2010 анҥаниду тэгурин, эври һаялра биаҕан ньуҥэн инэҥидун бивэттэн.

Эрэк инэҥив һөнтэ официальнай төөрэр инэҥиҥньунтэн дэлтэ илкэвэттэ.

Дукран А.Исаков, тулматтан З.Степанова.

Написать комментарий

8 − семь =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ