Арктическай колледж уурэҥ ньидьэрпэрул

Арктическай колледж уурэҥ ньидьэрпэрул

Арктическай омон чавлааҕарги колледж Черскийҕа Международнай эвйэн илэнмоойлҕа ньигиэйичилҕа мэмдэнуйуол, хади пугудьэмэ ладьин мольҕалҕа 2023 с. льэтэл.

 

 

Ураал тадаат наука министерства ураанубэ нимэн капитальнай ремонтҕа поҕодэ тадил. Идьиэ виэйуол чаҕадьэлпэ льуку йуориичэ нимэҕа мэдим. Тадаат митҕа вайи пойуодьэ чаҕадьэл поньаал. Ураануй уорпэ, чаҕадьэй чии ньидьэрпэй колледж анаан пуҥуотэҥи, тэньи ураануй нимэҕа 1973 с-ҕат ремонт эл виэҥи, — колледж моойчэ Елена Антипина ньиэдьил.

 

 

Ремонт льуку йуориичэ нимэҕа мэмдэл “Центр кровли” чаҕадьэйл. 17 чуоҕаймэ чальдьэдордьэҕа колледжҕа “Стройэнерго” чаҕадьэй чии кэлуҥутэй тадаат капитальнай ремонт саҕанэй нимэҕа тадаат лэгул нимэҕа виэнаатэл. Ньидьэрпэй саалпул ремонтдуолҕа хандьэмэҕа кэчийуол. Идьиэ ремонтҕа йавнуо льэй. Льуку охольэ материал  энуҕан кэчитэм.

 

 

Студенческай страительнай отряд вайи чаҕадьэй чамбиинуҥа – уорпэпул йалуонь кабинетпэ виэл, мебельпэ лэгул нимэдуолҕа тадаат саҕанэй нимэҕа аптэнуҥи.

 

Источник: Колымскаяправда.рф 

Алексей КУРИЛО. (Фото автора).

Подробнее: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/55934

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

 

Написать комментарий

8 − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ