Россия инэҥиҥэн

Россия инэҥиҥэн

Россия инэҥиҥэн эври һайалра мин дьөөр инэҥидун анҥантан һэбдьэкэптэн. Эрэк государственнай һэбдьэк.

   

Эрэк инэҥиду тысяча уйун ньама тунҥанмиар анҥаниду РСФСР ҥунмирды депутатални нонап эгдьэн чакабактутан (съездутэн) РСФСР государстводы суверинитетан Декларациян тэгуптин, теми эрэв инэҥу Россия ҥидук-тэ этин һорчир, дэлмири инэҥиҥдьин  (независимость) гэрбуттэ. Тарбач Россия инэҥиҥи дьөөр тысяча дьөөр анҥанидук илкэни оорин, теми эрэк һэбдьэк һөнтэлдук һэбдьэкэлдук нөсэҕчэҥэтэн бидьин. Чэлэн Россия ойлин, һэбдьэку илкэми, иртээндулэ гиаки өруси мероприятиелбу ооватта, бугур айавритки ээририл.

   

Ньока төөрэҥэн Ил Дарханни Айсен Николаев бэиҥэлби Һэбдьэкэч һоокамкаттан. Тали ноҥан гөөнни, мут буглат өмэтту бини ай бисивэн.

 

“Мут чэлэдьур Россия бинин дьугулин манручиннат. Бугур дысутникэн,инэҥтэн ай киҥки гургэдьур, һурэлбур аит иргэттникэн, одьааникан, амтилбур — эньтилбур көйэтникэн, Төөрэҥур одааникан, эрэлуттив айҥуридавур мандутникан мут дьулгидэвур оочирап.

 

Өсиҥэлти, эррочин ҥээрим эмудэвур дьомкаттаҥатан, тар дьугудун кусикэтитэн. Мут, россиямҥал, тарав төөҥкэдэвур, киҥки мэргэлкэн өөсиҥлбур одаҥутан һирактавур манручиннат, ноҥардьитан һоокнаннат.

 

Эрэк нооды инэҥиду би һунду ай һэбдьэкри мэргэлкэн бидэснэн, айу эмудэвур гусэкридуссэн эҥив, ньэсу дьулиттэм!

Һэбдьэкэч эскэрэм, төөҥкэри дьаанилбу! Россия инэҥидьин!

                                                

Дукран А.Исаков

Тулматтан З.Степанова

Написать комментарий

семнадцать + пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ