Һэбээндулэ Россия инэҥиҥдун аанипти гургэ

Һэбээндулэ Россия инэҥиҥдун аанипти гургэ

Мут балданҥа, эгдьэн Россия доолин биси,  көчукэн буглат Һэбээндулэ, Россияҥур инэҥиҥмэн илкэми, музей ҥуунэмэчимҥэн Т.В. Кейметинова Һидуттидьин эгдьэн выставка оодни. Һэбээн бэиҥэлни, һойа дьулэп дьооданалбу эмукэттидьур, выставкала илуритан. Элэ өөсиҥэлти -дэ һөлбуччэ гиаки дьоданалтан биситэн, советскай биҥсин куҥал һупкучилдывун дьоданалтан, асаткан биҥсивур упэньилти оилтан илуптитанн т.һ. һойа дьооданал. Көйэтми, һэбдьэнь. Елтэнчэ аннҥанилду һөлбуччэвур дьооданалньун бакалдами һоо өрус бисин. Ҥи-вут өсиҥэлбур, ҥии-вут-тэ куҥарапи, нөсэҕчэнирэпи дьоонин, ҥиивут-тэ таралбу элэкэс иттин.

 

 

Элэ выставкала биситэн өөси даанилти одьамкин дооданалтан(обереги), упэньилти һаҥанаҥка машиналтан, каалбалтан.

 

Дьулэп -эрэк мут бинит. Ач дьулэплэ дьулинти ачча. Адьит тачин.

 

  

Эррочин гургэл тиикэрэпту һоо надалкасал. Бэилбу, һоодмар нөсэкчэҥэлбут, бугур айавдаттан һупкутти,айтаки тааҥчири. Буги эти айавра  иак бэин бидьин. Выставкав һидутникэн, ооча Таисия Васильевна һооч эскэн дьоданаҥалбур выставкала илуча бэилбу Татьяна Петровнав, Надежда Христофоровнав, Светлана Гаврильевнав, Надежда Васильевнав, Мария Алексеевав, Ия Васильевнав, Лариса Дыгановав, Раиса Фёдоровнав, Галина Наумовав, Е.Иннокентьевнав, Мария Ильиничнав т.һ. Выставка эрэк биаҕ 15 инэҥилэн истала илаччин. Эррочин выставкав һупкучэк ааҥаптакан, иамида касагникан, нонап клаастук миан өмэн классал куҥалдутан ичукэми ай бимчэ. Куҥаҥалти эрэррочин дьооданалбу оок-та эчээдьир иттэ. Ноҥардутан Һэбдьэнь бидьин. Класс ҥуунэмэчимҥэлбэн, история һупкучимҥэлбэн ээрими тартаки. Эрэк патриоталбу иргэчин бидьин. Билэкэҥур дьулэп бинивэн һаадатан,бугур одьаари бидэтэн.

 

  

Дьулэски һойа гургэ алаттан .Анҥамта музейаҥат ааҥаптакан, һоодмар ай бидьин. Тиинив  Ил дарханьун бакалдадьак бисин, музейу анҥамталтадавур, Гранту дукридьур этчэл мут бэиҥэлти тар бакалтамачакла биситэн ҥуунэмэчимҥэт А.Дмитриевна ньан к.и.н Евдокия Кимовна. Ноҥардутан тэкэн бидэн!

  

Таисия Васильевнаду ньан тэкэмур исурап. Ньөөҥгэ! Ирбэт көчукэн музейаҥчандулат бичэлбу ньан бакми, тарав чакми ай бимчэ. Тала һоо ибга өөсиҥэлти дьооданалтан биситэн.

   

Гэ, дьаанилби, һэбээмҥэлбу Россия эгдьэн бугандьат инэҥидьин Һокамкаттакун! Аит, аймулданач, абгарач билдэ!Көчукэн иадук-та миавандут,мэргэндут ээрипчи һэбээҥур һаанивкандавур, эҥилбувкэндэвур мандугалда. Куҥалбур, оралбур одьаагалда!

                                                                                             

З.А. Степанова

Һэбээн

Написать комментарий

3 × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ