Эвэсэл Эвинэкэҥур һэбдьэкрэ

Эвэсэл Эвинэкэҥур һэбдьэкрэ

Эври һайалра миан илан инэҥидун республикады эвэсэл Эвинэкэтэн иэлтэнни. Һоо һойа бэй элэ чакун: Өгэв, Дулаг, Һэргэг Кулума улусалдукун, Өгэв Яна, Кобяй, Эвэн-Бытантай, Томпо, Булун, Мома, Аллаиха, Усть-Яна улусалдукутан эмридьур эвир.

 

  

Эвинэктэкит дьумаритан Ил-Тумэн депутатан Елена Христофоровна Голомарёва, КМНС-эл Ассоциациятан нонап вице-президенни Любовь Викторовна Христофорова, юкагир ҥунмирэн Ассоциациян президенни Вячеслав Иванович Шадрин, Кулаковскай гэрбэдьин Аймулдан дьун гургэвчимҥэн,эрэгэр адыкун таҥулкасал ҥунмирэл культуравутан тэручэдди Анастасия Еремеевна Куличкина. Эрэл мут һооч һээрри бэиҥэлти, ноҥартан муту, эвэсэлбу төөҥкэми,төрутми эмдэҥэтэн һоч Эвинэкэҥут Һаанирин.

 

 

Өруси бисин ньан мут Һэрвиҥтэрилти Розалия Серафимовна Никитина, Мария Петровна Погодаева, Вера Серафимовна Никитина биситэн.

     

Өсиҥэлбур томалбутан удьитникан,Эвинэкэҥур оорап. Тогур, мокиҥаҥур мусматан эскэми, улээрэп, дэлбургэлбу ноккатникан, Мокиҥаҥдур аанирап, Һэҥкэс һааниндьин илрэвур гилбарурап, анҥамта Ньөлтэм бакалдами, һээдьэвур таанап,ирбэт анҥаниҥур ай мэргэлкэн иранурап.

 

    

Эвинэку оодни Союз эвенов, тарав ҥуунэмэттэн Екатерина Афанасьевна Кривошапкина, ноҥандун бэлритэн Наталья Дмитриевна Сметанина, Виктория Валентиновна Шумилова, Максим Ильич Дуткин, Дария Васильевна Мартынова, Михаил Васильевич Кривошапкин, Ольга Петровна Охлопкова, Антуанетта Егоровна Абрамова.

Эвинэку эскэритэн Ньока төөрэҥнэн КМНС Ассоциациятан  президенни  Андрей Васильевич Кривошапкин, Михаил Александрович Погодаев, Константин Васильевич Роббек.

 

 

Элэ һойа ээвилбу таанитан,иэсчимэчэкэлбу-дэ. Көчукэр куҥакал дьонтуралбу эвэдич таҥнитан. Эду этчэл Аэлита, Аделия Макаровал Якутскайдук, Эльвира Ноговицына Һэбээндук. ”Мэҥэн төөрэн“ гэрбэ ньимкандули иэсчимэтникэн өрэмкэнитэн ньан куҥал.

Асал долитан ”Аси илуму ҥээринни” гэрбэли иэсчимэтитэн. Эли тунҥан асал  илуму ҥээринни биситэн: Винокурова Виктроия Афанасьевна, Герасимова Сарданаана Афанасьевна, Дуткина Алевтина, Дмитриева Любовь, Подобашева Ольга Семёновна. Һоо һойа далси гиаки дьэблэлбу ичукэнин Ольга Семёновна Подобашева, Любовь  Дмитриева һоо нод оилкан бисин, Алевтина Дуткина һоо аич мээн дьугулий укчэннин, һөөнтэл-дэ манрутитан элэчэндьур.

 

   

Гитаралкан икээлдули нөсэҕчэҥэрти ньан долчивканитан.

Спортли иэсчимэтитэн. Бэкэчэн һоо һэбдьэнь бисин. Таралду һоо ай призалбу илуритан спонсорал. Эгдьэн тэкэн спонсоралду!

 

Эвинэкту мокиҥаҥат һооч миамсив оодни ньан. Нонан, эгдьэн эдэн тикридьи, муттук кэнилив һууснэн, тарит Эвинэкэҥур ааҥаридут һивкэнни,ньөлтэн эҥэнни, ньам одни, тачин оддилат истала илаттан, мудакаддакат агдыри өмнэкэн патануканин амардадукун мөөр ньонта паргаснан, тачин илрэвут һилкакснан урэчин. Тачин мокиҥа гөөнни урэчин муттэки кэньэлив бэкэтьбэн ирбэт аанҥаниньун эмээндэкут, гилбатич анҥамта анҥанила дьөөр бөдэлдьур төөдэкут. Адьит-та тачин бидэн дьулиткэлдэ, аймулданач касаҕникан ииндьтдгэлдэ, мээнэтэкэлбур иаракан-да одьаматникан!

                                                                                                                                     

Зоя Степанова

Якутскай

Написать комментарий

семнадцать + 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ