“Хайчиэтэгэн чавудэмул” – уйэньэйрукунпэ ваҥчинул, хади алҕамлал поньаал.

“Хайчиэтэгэн чавудэмул” – уйэньэйрукунпэ ваҥчинул, хади алҕамлал поньаал.

Идьиэ государственнай природнай заповедник “Хайчиэтэгэн чавудэмул” чаҕадьэй чии — инпекторпэ заповедник эҕалҕа льэл.

 

Титтэл туҥ лэвэйнбурубэ вэрпэринул тадаат дайнинэ чаҕадьэл виэл.

 

 

Митҕа государственнай хамурчил льэл, мит заповедник уйэньэрукунпэ ваҥчинул. Митинь уйэньэрукун йаҥдэ-пискулька тадаат удиль дайнинэ. Йавнэр результатпэ оценкаҕа хабун уйэньэйрукунпэ тигираа льэл. – ньиэдьил Максим Магзоев.

Йаҥдэ-пискулька – тэньи саҕаал уйэньэйрукун. Хандьэмэҕа титтэл Китайҕа саҕанэл, чуоҕаймэҕа Арктика чэнгурул. “Хайчиэтэгэн чавудэмул” дайнинэ лукунбурубэ, хада анаан пойуонь уйэньэйрукунпэ льэл.

Идьиэ чаҕадьэй чии чаҕадьэлҕа льэл. Титтэл хайчиэтэгэ ичуол, тан уучич.

    

Источник: колымскаяправда.рф

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

 

Алексей КУРИЛО. (Фото заповедника).

Подробнее: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/60394

Написать комментарий

один + семнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ