Элэкэс ҥэнэл одаҥатан дьооданал инэҥивэтэн илкэндьип

Элэкэс ҥэнэл одаҥатан дьооданал инэҥивэтэн илкэндьип

Эври һайалра миан уйун инэҥидун элэкэс ҥэнэл ҥалдьур оодаҥатан дьооданал инэҥиҥмэтэн илкэпти оодни.
Россия президенни Владимир Путин ньуунчэдьин эрэк һэбдьэк тиикэрэптукун анҥантан эври һаялра биаҕан амаргаг дэрэмкэчэк инэҥидун биврэдьин.

„Ньока төөрэҥэн эррочин гургэду нонапач һөрэддэн-укчэннин  культура министерствон гиа ҥунэмэчимҥэн Владислав Левочкин — гургэ ҥэнуптин һойан профециональнайла исран, искусство оодни. Чэлэн ҥэнэл таҥунтан тунҥан тысячадук һуллэн, таралдук дьөөр ньаматан Ньока төөрэҥэн Ҥунмирды ҥэнэҥэн гэрбэлкэсэл.“

ЯСИА материалдукун

Тулматтан З. Степанова

Фото: ДДН им. А.Е. Кулаковского

Написать комментарий

10 + 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ