Эвэди томалбур удьитникан.

Эвэди томалбур удьитникан.

Һооч орэҥчиникэн ,Томка улуслан асаткан мериндьидди ,һуркэн асиҥгай гари һэбдьэкбэн  мут Ольга Петровна Охлопкованьун (ведущий методист по традиционной культуре  КМНС Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского) оорап. Эрэк бисин КРО Гаврил Гаврильевич Голиков гэрбэдьин оралчимҥални буглатан. Общинатан ҥуунэмэчимҥэн Дягилева Евдокия Гаврильевна.

 

   

Общинала биддил бэил һурэлтэн Артём Варяньун һамуритан, анҥамта ньимээр балдарин. Тарав Россия телеканалан  «Культура” типкэнин. Мероприятие Ньока төөрэҥнэн ЯАССР тэгубдэҥэн ньама анҥаниҥдун ааньипти бисин. Тар биникэн эрэк, телевизорла-ньун типкэндэй эникэн бис, адьитмакань (эливунь) свадьба оорин, теми мутту һооч мандучивуси бисин, эвэди томалбур эдэвур һоотар, иав-да-тит эдэвур уйур. Һоо аич ҥэнучэдьивур, өрэҥчирэп. Эрэв эрэгэр дьооҥчибдьин, дьулэски нөсэҕчэр онтакан биддивутэн горинук һипкачибдьин.

 

    

Нөсэҕчэр дьаанилтан, эникэкээн һөлиҥчир,энтукукэн итагра һурэлбур һамури һэбдьэкутэн,өөтэрэп дьаанилти томадьитан бидэн манрутта.Тачин дьөөр айавматти миавалбу һамувканап. Аикеее! Варяв, Артёму, эньтилбутэн-амтилбутан Алексею, Людмилав Челканаплбу, Дмитрию,Антонинав Голикапалбу мэргэндукур дуслич һоокамкаттап, эскэрэп! Ньэсэлкэнь, абгарач ииндьиддэтэн дьулиттэп. Тадук-та һөнтэ һаанилдутан чэлэдутэн тачин бидэн! Аймакань бидьилдэ,даанилти, Һааракалти! Дьулэски-дэ һойа ньимээрэл оодатан, өсиҥэлти томалбутан удьитникан. Таррочин бидэн һиргэттэм! Тополинай билэкэн бэгэн ҥунэмэчмиҥэдун Надежда Васильевна Клышейкаду, гиадмар Надеджа Васильевнаду, Тамара Семёновнаду, муту  һэлбуччэлду машинав ҥэнумҥэлду  эгдьэн тэкэн!

                                                                                

Зоя Афанасьевна Степанова

Фотол: П. Алексеева

Написать комментарий

один × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ