Албэлэл Кулумаҕа лавйэҕа өлдьэпэ кэрэс

Албэлэл Кулумаҕа лавйэҕа өлдьэпэ кэрэс

Якутия Минтранс эльин оорэлҕа вадугурчиич, тэньи оорэл йавул өлдьэ йоҥотэл льэл. Тэньи йавул Албэлэл Кулумаҕа 10 чуоҕаймэ саҕундьилимэҕа йоҥотэй. Эльин 20 чуоҕаймэ саҕундьилимэҕа йоҥотэл-будьэҥ.

 

Анаан амутнэҥ, нэмэ йавул йоҥотэл, таат йархэдэлил Кулумаҕа мотинэҥ уучич. Кулума чии туҥ оорэл миринь 14 чуоҕаймэ саҕундьилимэҕа курильиил.

 

Кэрэс, нэмэ Албэлэл Кулуманьэй инспектор идьиэтэҥ Кулума йавул йоҥотэл анньэл, лайат чайлэмэ лэгул чии өлдьэҕа кэвэйтэйли.   

 

Алексей КУРИЛО. (Фото автора).
Подробнее: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/60869

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

5 × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ