Йахан ысыах — чомоодьэ праздникэк Якутиягэ

Йахан ысыах — чомоодьэ праздникэк Якутиягэ

«Ысыах» йахал титэ, табудэ йахапэ моннуңи «чуму ниңго льэгэн», табудэ йэльоодьэн хойлгэлэ лэйтэсьнуңа, таат лэбиэ ниңго тадиинугэн монут, табудэк моннуңи.

Таң ысыахгэлэ аануңи пугэмэ, йэльоодьэ пудэн о5олукэ подьорхогэ — 21 кусиэн киндьэгэ.

 

Одул титэ шурэлэшум Любовь Демина

Написать комментарий

четырнадцать − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ