«Ньиргин» куҥады көплэчин ансамблу һоокамкачин

«Ньиргин» куҥады көплэчин ансамблу һоокамкачин

Һээбэндулэ чэлэн  дыгэн ансамблил гургэвчиддэ: ВИА”Нонап” икээри ансамбль, фолклорды “Мэрлэнкэ”,көплэчин ансамблални “Һогин” ньан “Ньиргин”.

 

    

Таралдук укчэндьип “Ньигргин “дьугулин. Эрэк көплэчин ансмаблан тэгуптин ойчири иэчэн миан дьапкан инэҥидун 2007 анҥаниду. Нонап көплэчимҥэлдьи биситэн Степанова Евдокия, Степанов Денис, Кривошапкина Евгения. Слепцов Коля, Захарова Римма, Ефимова Алла, Степапанов Валера, Слепцов Рустам. Таралдук, куҥа биҥсивур  һойадмаратан, “Мэрлэнкэ” ансамблдук ньөөритэн. ”Ньиргим” тэгурин Кривошапкина Екатерина Владимировна. Бэйдьи ноҥан куҥараптукуй көплэчилэн бичэ.

 

 

Эрэв анҥану “Ньиргин “ тэгубдэҥэн  мин тунҥан анҥанин далабгидьин, тарбач ньан ансамблду “обрацовай“ гэрбэ һоруптан, теми һоодмар өруси куҥалду, нунэмэттиду, ҥунмирду-дэ. Амаргаг анҥанилду ансмбль, һойач гиаки  международнаилдула, республикали-да оорилдула көплэчин конкурсалдулан һөллөтидьур, һойач эскэврин, дипломалдьи ааниптин. Дьулэски-дэ тачин бидэн. Таррочин өгили һотарандули ҥэнэддэтэн. Мут-дэмэр “обрацовай” оочадьитан эскэгэлдэ.

                                                                                                    

З.А.Степанова

 

Написать комментарий

три × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ