Саам стикер Whatsapp-дуолҕа тадаат Telegram-дуолҕа льэ

Саам стикер Whatsapp-дуолҕа тадаат Telegram-дуолҕа льэ

Саамскайги солҕидьэн Самь Соббар, кольскай саампэн ассоциация тадаат алҕамлал эвйэн омон общинаги «Лопарская» председатель Полина Харыбина  Мурманскай область сааҕанэй чииҕа виртуальнай ани виэл. 

 

Саамскай тематика стикер мэмдэл виэл пуругуруул тадаат чаҕадьэл саам культураҕа виэл. Титтэлҕа компания Web-Studio-51 мэ чамбиим. 

 

Тун, чаҕадьэл 6 киндьэпэ виэл, виртуальнай продукт Telegramҕa тадаат WhatsAppҕa льэл. 

 

 

Аруунморийэ — Тоенто Мария

Написать комментарий

2 × 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ