«Ярар» ансамбльньун бакалдадьак

«Ярар» ансамбльньун бакалдадьак

 

Эври һайалра 27 инэҥидун А.Кулаковскай гэрбэдьин Нунмирэл аймулдамачак дьудутан һо ай ичукэнэку көйэттэм. Эрэк бисин анамбль „Ярар “ „ҥунмирды“ гэрбэи дысуттин ичукэнэк.

 

„Ярар“ 1956 анҥаниду тэгупчэ, тараптук тиикэрлэн гургэвчиддэн, ииндьиддэн 66 анҥанив чөптэрэ. Ньөөҥгэл!Ансамбльур айавникан, культуравур дьаватникан, гургэвур эникэн һиивукэн нөсэҕчэрдук нөсэҕчэрдулэ ҥэнуддитэн Һоо ай.һөнтэлду эрэк илун. Нөсэҕчэҥэртэн һиракадда.

Дьоҥчирам1999 анҥаниду ноҥматан иттив „Поют,танцуют дети Севера“ фестивалла эмчэ биситэн. Һоо һаҕды 72 анҥаниҥалкан ансамбль дьулэп  ҥуунэмэчимҥэвэн төөҥкэникэн, айавникан, һөлбучэддитэн, минтэки укчэннитэн тарав. Тачин ноҥартан һааҕдыҥалбур һээрривур ичукэнитэн.

Ансамбль көплэчимҥэрдин, икэмҥэлдьин нөсэҕчэрдук, нөсэҕчэр иасуматкарачал. Тачин ансамбльур бинили ҥэнуддэ.
Би һунадньуми айавникан, чукча көплэчирбэн, икэлбэн көйэттэп, долчирап. Оилтан -да Һоо нодыл.

Ноод асаткар, һуркэр тачин-ту көплэчиддэтэн, икэддэтэн нөсэҕчэҥэлдур культуравур һупкутникэн би дьулиттэм.

Тачин ай мэргэлкэн З.А.Степанова. Себяндук.

Написать комментарий

16 − 14 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ