Эгдьэн Молала юбилей

Эгдьэн Молала юбилей

Амаргаг һээду мут һойаракан дуккотап Мома улусан Сасыр билэкэн  дьугулин. Общинаа-ньун билэк Ассоциациян һойав гургэв овататта өмэтту. Тарак МинАрктики, президент-дэ Фондан гранални бэлнэдьитэн обботта. Мут газетавут эрэгэр дукукани, таҥам ҥан-да Еремей Садовников уукчэннэн тачин.

 

Ньөөчэ биаҕан дыги инэҥидун Эгдьэн Мола Эньин анҥаниҥдун аанипти  Слепцов С.Г. гэрбэдьин  община һааҕдыҥан Садовникова Зоя Степановна юбилейбэн ооритан.

Социадльнайды сетьли Зоя Степановна Садовниковав, эвэди төөрэми, культурайи һөлбучэддив, эвэн ҥунмирэн һокнари бэиҥмэп юбилейдьин эскэр ноҥан дьаанилни-һаанилни, һааракални-да. Абгарач бининив, ньэсу дьулиттэ. Дьулгидэлэй илучаи мулгуми бэкэтькээмэн дьалабгиридьи ҥунмирэҥи өрэмкэндэн.

 

 

Дукран Андрей Исаков,
тулматтан Зоя Афанасьевна Степанова

Написать комментарий

семнадцать + пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ