Киҥки ньимэр дьугудун

Киҥки ньимэр дьугудун

Ньөөчэ биаҕан дьапки инэҥидун илкэббөттэн ньимээр инэҥиҥэн. Ньимээр-айавмачин,бипкэ бини умакан.Элэкэс эрэк эгдьэн Бугат доолин тэгуптин дьөөр тысяча дьапкан анҥаниду. Тарав һоруритан һөвки бэиҥэлни князь Петр ноҥан асиҥан Феврония дьугудутэн аанирач.

 

Ромашка ньөчэв эрэк инэҥи илкэндьин оовканитан ньан. Эрэв инэҥу айавматти бэил миавмур һамувканитан, анҥамта ньимэр балдарин инэҥиҥдьин оовканитан.

Ньока төөрэҥнэн эрэк инэҥиду гору өмэтту 50-р тадук-та һулэк анҥанилбу өмэтту тэгэччэлбу ньимээрэлбу эскэвэттэ.

 

2022 анҥаниду элэкэс Республикала эррөчин ньимэрэл парадач гиркадьир Республикали ньимээрэл фестивалитан доолин биннэлэ. Эррочин мероприятие ньимэрэч тэгэчин ээрипчивэн төкөһөндьин өгэски, эньин аман гэрбэвэтэн-дэ өгэрдьин, һурэл ньан амтил-эньтил уйулдучимутэн киҥкуридьин.

 

Дьомканакат 2022 анҥанив Ньока төөрэҥэн ҥуунэмэтти бэгэнни Айсен Николаев Эньин анҥаниҥган бидэн гөөнин.

 

Дукран Андрей Исаков, тулматтан З.Степанова.

 

Написать комментарий

15 − 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ