Малҕилэклоой йуко кусиэ киндьэгэ Россиягэ лэйтэйнуңи эмэй, эсиэ тампэ подьорхоги

Малҕилэклоой йуко кусиэ киндьэгэ Россиягэ лэйтэйнуңи эмэй, эсиэ тампэ подьорхоги

Ньэйоульэтльэл шоромоньулпэ подьорхоги — оҥоодьэ праздникэк, мэдин  таҥ праздниккэлэ аальэлҥа 8 йуко кусиэ киндьэгэ 2008 ньэмолҕилгэ.

Тамунгэлэ аальэлҥа иркин подьорхого православный подьорхоньэ хаин лэйтэсьнуңа святой князь Петрагэлэ тудэ тэрикэньэ Феврония.

Ньэйоульэтльэл шоромоньулпэ подьорхоги символги льэй, тамун лэбиэн шөрилэ ромашка оольэл. Таат ньэмиилоол 8 йуко кусиэн киндьэгэ традицияңон кудэй.

Якутиягэ таҥ подьорхо традицияҥон кудэй, таа лэйтэсьнуҥа  хаин тэрикэ пулутньэ ньаҕа, ньээндиидэ, модолоолпэги 50 ньэмолҕилңон кудиэнуй.

Идьии мэдин республикагэ праздничный шествие-парад оотэй таҥ Республиканский шоромоньулпэ фестивальңин.

 

Таң мероприятийэк традиционный шоромоньулпэ ценностькэлэ мойнум, эмэй, эсиэ тампэгэлэ эндииңигэн монут оңойоонпэ.

Лэйтэйсьңик, 2022 ньэмолҕилгэлэ  Айсен Николаев монут аальэлум Эмэй ньэмолҕилңон.

 

Андрей Исаков
Одул титэ шурэлэшум Любовь Демина

 

Написать комментарий

одиннадцать − 4 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ