Амңыроотқав июлык Россияк нынгыйивқин чычеткин (чинитрэмкыкин) ылёңэт  ылгу лыңъё — нытурқин праздник ынанъянот гантомгавлен амңыроотқав июлык 2008 гииңитык.

Амңыроотқав июлык Россияк нынгыйивқин чычеткин (чинитрэмкыкин) ылёңэт  ылгу лыңъё — нытурқин праздник ынанъянот гантомгавлен амңыроотқав июлык 2008 гииңитык.

Амңыроотқав июлык Россияк нынгыйивқин чычеткин (чинитрэмкыкин) ылёңэт
 ылгу лыңъё — нытурқин праздник ынанъянот гантомгавлен амңыроотқав июлык 2008 гииңитык.
Гаэңэңпраздникма князыльа Петра ынкъам ынин ңэанкин Феврониян.

Символыльо чычеткин ылёңыкэн ңъэлгъи илгытыңэчьықай — ромашка. Ңотэнъылё нытумгынңэқинэт амңыроотқав июлык.

Якутияк ңотэнъылё нынэргыпатқэнат увэқучит, нымытвальыт кынмал ңирэққликкин мынгыткэн парол ынкъам мыкың гииңит.

Игыр вытку республикак ратваа праздникльан парад Республиканскакэн чычеткин фестиваль.
Ңотэнмероприятияк нэнанкалыровқэн ылгу лыңъёгыргын увэқучиргин ыргин нэнэнэргин, ытльагыргын, ытлыгыргын, нэнанъомръавқэн кынмал вагыргын.

Мытынкэтъоңатыркын, 2022 гииңитык Якутиякэн эрым республикакэн Айсен Николаев гивлин иңқун ңотқэн гииңит, гииңит ытльэн.

 

Андрей Исаков

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Написать комментарий

12 − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ