Анил икчиисьэ Подьорхоньэ!

Анил икчиисьэ Подьорхоньэ!

Россиягэ атахлэштэ хойн подьорхого йуко кусиэ киндьэгэ анил икчиисьэ Подьорхоло аануңа. Таң праздниккэлэ аальэлңа 1965 ньмолҕилгэ.

 

Лэддэн шоромопңин анил икчиил тамун чомоодьэ отрасльэлэк традиционный хозяйствэгэ, йиэн районпэгэ киэйоол экономический уйилэк лэддэн шоромэпкэ.

 

Таң ньмолҕил кисилгэ Верховный суд эл лэйтэйльэлум Регламент Росрыболовства положениегэлэ, таа льэйбэнпэлэк квотэлэ эл тадиидин общинэпңин таат КМНС шоромопңин, хаин анил икчиисьэ участок йиэн районгэ льэй. Тамун кэйнутэм общинэпңин таат КМНС шоромопңин йиэн районпэгэ анилэ иксьиидин. Идьии мит эл лэйдиийили ходо тамун практикагэ оотэй.

 

Традиционный состояниегэн анил икчиисьэ Якутиягэ чуңңик порталгэ «Илкэн. ру» тиң неделягэ Валентин Хоту материалгэ.

 

 

Таң анил икчиисьэ Подьрхоло якутиянпэгэлэ поздравляйльэлум республика Главаги Айсен Николаев. Тудэ аккаунтпэгэ тудэл эгэтиэльэлмэлэ фотографияпул Олонхо Ысыахгэт Верхневилюйский районгэт, таа шурэлэшльэлум: «Мэткэ ижилбэ копчиилэк таамиэйоон оонуннуй. Мит уйилоол лэбиэ, унуң, иильисьэ йэльоодьэ амлуйиилэк таат анил икчиилэк. Анил икчиисьэ Подьорхоло!»

 

 

Мит аай поздравляйнуйли тиң профессиональный праздниклэ.

 

Андрей Исаков.

Одул титэ шурэлэшум Любовь Демина.

Написать комментарий

восемнадцать + семнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ