Гаылёңэнма ынныңңыттыльэн! 

Гаылёңэнма ынныңңыттыльэн! 

Россияк ңирэқав воскресеньяк июлык нынпраздникавқэн ынныңңыттыкин ылёңэт.

Праздник гэнрынгыйивлин 1965 гииңитык. Эйгысқык ынныңңыттыгыргын нытвақэн вагыргыкэн отраслью пэнин нымытвакэнальо, ямга нымнымык вэты экономическакэн нымытвагыргын ынкы нымытвальыргэн эйгысқыоравэтльэн.

 

Кытур плыткоңок гииңит Верховныйкэн суд энқу гэлгылин положениян Регламента Росрыболовствакэн, ынкы вэтгаво гэлгылин эвнэйылкэ общинарыкы ынкъам представителярыкы КМНС эймитык квотат, эвыр ынныңңыттыгыргын нытвақэн элвэрайонык. Ынқэн нынвалёматқэн общинарыкы ынкъам ынныңңыттыльырыкы ямга эйгысқываратыльырыкы ынныңңыттык ынныңңыттынвык алва вальык районык. Виин эйгулеткэ, миңкри ынқэн ратваа.

Миңкэмил варкын ынныңңыттыгыргын Якутияк қырылгыркынэткы порталык «Илкэн.ру» ңотэннеделяк калегыргык Валентинын Хоту.

 

 

Тэңпэнинэңу ынныңңыттыкин ылёңэтэты тэңқитпыңыткуи Эрым республикакэн Айсен Николаев. Чиниткин аккаунтак соцсетяк ынан нэнанкалыровқэнат виилыгтыт, тайкыёт Ысыахык Олонхо Верхневилюйскак районык, ынкы кэлинин: «Гымыкы ипэкин паңъэвңытогыргын нытвақэн ынңин. Чиниткин нутэнут, чычеткин вээм, ынантаңпэратэркамэчатгыргын ынкъам ынныңңыттыгыргын.

Гаылёңэнма ынныңңыттыльэн!»

 

Андрей Исаков.

Гэйилыльэтлин Равтыңана.

Написать комментарий

восемнадцать − три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ