Арктикала дьугарап олрамачак

Арктикала дьугарап олрамачак

Тиинив (10.07) мут Олрамачимҥа инэҥиҥмэн илкэнит. Бэкэччур мут олрав айаврап: ҥи-гул мээнди-ньун олраматтан, ҥивут-тэ олрав дьэбдэй айавран. Тар биникэн профессиональнайды олрамачимҥал бис, ноҥартан эйдудут остоллат олрадук дьэбгэлдэ тээвуттэн манрутта.

 

Тачин республикала Минсельхоз приказан бисни субсидияв Ньока төөрэҥэн государствон бюджеттукун профессиональнай олрачимҥалбу төөручимкин ньан олрамачин хозяйствон бидэн манрутми. Эрэк приказ гургэвчидин 2020-дук 2024 анҥалила истала. Эррөчин докумем гаритан, ньан дьугарап  адалчидьактур субсидияв ганналбу һинмаритан, тачин-да олрамачимҥал хозяйствовур анҥамталтадатан.

 

 

Тек бригадалньун ҥаалур тинимэтитэн муднан,средствалбу укал тарав ганналтаки мултур. Олра хозяйстволбан анҥамталтадатан тамам эрэк инэҥилду мултудьир. Тарак дьугулин  мэдукэнни Иҥэньгидэ буг дьулгирэптук гургэвчири отделан  ньан олрамачак хозяйствон министерствон ҥуунэмэчимҥэн Иннокентий Баланов. Эрэв анҥану промышленнойды олрамачак дьуганиду 5000 тонна олрав  ганнан. Эрэк инэҥилду горюче-смазочнай материалалбу, олраматтатан дьоданалгатан Арктика олрамачимҥалдун дьугуривур мудакадда.

 

Олрамачимҥал бригадалтан чэлэдьур аймакань гургэвчиддэ. Иҥэнь буг олрамачимҥалдутан  дьугарап олраматидутан айу дьулиткэлдэ.

 

Валентин Хоту дукран,

З. Степанова тулматтан.

И. Баланов фотон.

Написать комментарий

18 − 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ