Йахан йахадаасьэ йуөнулбэн шоромок Дугуйдан Винокуров Москвагэ йахальэл

Йахан йахадаасьэ йуөнулбэн шоромок Дугуйдан Винокуров Москвагэ йахальэл

Чэмэрэйльэл йахадаасьэн экспедицийэк «Чиэдьэ полюскэт Белокаменнэйңин», Русский географический обществэк тамунгэлэ аальэлумбэдэк. Тудэ йахадаасьэн хонолгэлэ Дугуйдан Винокуров аальэлум Якутскэйңин АССР 100-ньмолҕилңин таат 390-ньэмолҕилңин хаин Якутия Российский государство составңин шоги. Тудэл мони мэт лэбиэ Оймякон таат мэт кэнмэпул, шоромоньулпэ мэткэлэ таат аадин молльэлңи.

 

Йахан йахадаасьэ йуөнулбэн шоромок Дугуйдан Винокуров  11 000 км. холльэл Оймяконский улускэт, хадуңгэ чиэдьэ полюски льэй, таат чуму Россия лэбиэпэгэн мит страна столицеңин.

 

Тудэл хоноолги 1ньэмолҕилньэй таат 4 киндьэньэй, тамун йахан йахадаасьэлэ, таатмиэй породэгэ, тудэл хоннуйбэдэк. Тудэньэ хоннуйбэдэк кэнмэги Мичил Неустроев, таат Казань городкэт тудэньэ хондьоодэк адуөги Дархан Винокуров.

 

Таң йахадаасьэлэ хонол цельги — йуөңигэн монут тиң йахан йахадаасьэн культурэгэлэ таат таамиэй йахадаасьэн породэгэлэ, пугэсьоонгэ, чиэдьэгэ ходо эйрэт льэнуннуй.

 

 

Москвагэ титтэгэлэ ньэйуөльэлум Андрей Федотов, Саха (Якутия) Республика постпредки.

Ижилбэ копчилңин  таң шоромопкэлэ таат йахадаасьэлэ йанльэлңа йахан санаторияңин «Бэс Чагда» Подмосковьеңин.

Таат титтэл программэгэ — пресс-конференцийэк столицияэгэ, мусинбэн мероприятияплэк, йахан праздниккэ Ысыах Коломенскэйгэ оотэй торжественный церемонийэк таң экспедиция чэмэйроолңин, тамун оотэй 30 йуко кусиэ киндьэгэ.

 

Республика властьки таат регион главаги Айсен Николаев хамиэңам таң йахадаасэлэ хонол шоромопңин.

» Первопроходцепул йахадаасьэлэ холльэлңи Россия северо-востокпэги йоҕадайдин,»- мони Дугуйдан Винокуров.

«Мит хонолгэн омосьэ шоромопул митин хамиэнуңи. Подьорхо айии, тибо оогэн, пукэльэ оогэн мит хондьонпэ ойиильи, мит йахадаасьэпул аай омось хоннуңи», — мондьоодэк Дугуйдан Винокуров.

 

Улусмедиак.

Одул титэ шурэлэшум Любовь Демина

Написать комментарий

9 − 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ