Инвесторпэӊин эл нигийоотэй проектпэӊин кредитпэгэлэ Арктикэгэ миндин

Инвесторпэӊин эл нигийоотэй проектпэӊин кредитпэгэлэ Арктикэгэ миндин

Инверсторпэӊин, Дальний Востокгэ таат Арктикагэ аат тадиинулбэӊин титтэ проектпэгэлэ, миндин льготный кредитпэгэлэ эл нигиийоожит аальэлӊа.

Таатмиэй правительство постановлениеги 14 йукоо кусиэ киндьэгэт 2022 ньэмолҕилгэт N° 1257 оотэй 23 йукоо кусиэ киндьэгэ, моннуй «Парламентский газетэк».

 

Таӊ документкэ моннуӊи эльидьооӊигэн монут требованиепул чуму инвестицияпул об'ёмӊин таат уйиисьоонпэ чаалоол местэпӊин, реализациягэ аалоолпэӊин инвестиционный проектгэлэ. Ходо моннуӊи сайтгэ кабмина 15 йукоо кусиэ киндьэгэ, тудаа, льготный кредитгэлэ миндин, таӊ компания инвестировать льэйбэдэк тудэ проектӊин 1 миллиард поӊдок таат аадин 250 уйсьоонпэӊин местэплэк.

Таӊ постановлениейэк йукоожиитэм инвестпроект рискэпулгэлэ санкцияпэгэт.

 

Льготный кредитпэгэлэ тадиинуӊа инфраструктурэпул аадин таат мусьинбэн отрасльпэгэ производственный мощностьпэгэлэ. Приоритеткэ — промышленностьэк, транспортэк, энэргетикэк таат хамиэлоол йиэн проектпэӊин опережающий развитиягэ.

 

Банкэпӊин, тадиийоонпэӊин льготный кредитпэгэлэ, федеральный бюджеткэт субсидияпулгэлэ тадиинуӊа, шарӊигэн монут эл мидьоол доходпэгэлэ. Таӊ постановлениегэ моннуӊи лэмдик тамун «заемщик», «инвестиционный проект», «льготная процентная ставка», «ставка субсидирования». Таӊ документ моннуй, кредитный организацияпул заявкэпул субсидия миндин, тамунӊин комиссиягэлэ  ааӊитэм ходо кэйдин таӊ субсидиягэлэ. Таӊ комиссия составкэлэ Миндальвостокразвития йуөт аатэм. Таӊ субсидия миндин заявкэплэ йуөӊитэм 15 уйлоол подьорхогэ хаин заявкэлэ кэйӊа. Таӊ субсидия эл чомоотэй 100 миллионов поӊдогэт. Хаин таӊ бюджетный поӊдо миидьоонпэ условиегэлэ хонрошӊитэм, таӊнуги таӊ поӊдогэлэ йолоҕудэ тадииӊитэм федеральный бюджетӊин.

 

Ниӊго чэнчэ мэндьэпул телеграм-каналгэ Ulusmedia.

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Фото Интернет

Написать комментарий

два + один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ