Йилыльэтыльын Эллықэпы

Йилыльэтыльын Эллықэпы

Ңотэнъылё мурык нырэмкыльэтқин инэныйгулевыльын чувчеңйилыкин чама литературакэн МКОУ  «Колымскакэн Национальныйкэн Среднийкэн Общеобразовательныйкэн калеткоран нынныльын Н. И. Тавратын» Равтыңа — Вера Гавриловна Дьячкова. Ңотэн калеткорак Колымскак нываңэқэн қликкин парол гииңит. Гъурэтлин эллықык «Становоек» қача. «Тымэйңэтгъэк, эмқынъэлек гатваморэ ынныңңыттынвык, кэлиплыткук ярагты ныриңэмури вертолёта, қутти ңалвыльэты, мури — ым гаыленъютэ рээн ынныңңыттынвэты Чайгуургэты. Нымкықин оравэтльат ынкы ганымытваленат, гатваленат ръылқырат чама майңыгуйгун, вэлевран. 90 гииңитык гэтэлпылинэт. Игыр ынкы нынымытвақэнат общинакэнат ынныңңыттыльыт чиниткин яраңы нэтэйкыан».

 

 

Гапыңылтэлен мургин торколлега, ынан колё ылгу эллық.» Эвыр киткит ваңэё ныпанрэватқэн нэквэтигым ңалвыльэты. Мурык варкын СПК КРО «Торвагыргын», миңкы мытлыңқликкин парол қаат, гытгак, кыткытык ныкаралыткосқэвморэ нывинрэнмури чама ныпаңъэвңытоморэ. Паңъэвңытоъылёкы ңирэн — ңырон бурана нэквэнмури Элергытгэты, миңкы варкын гуйгуқэй тайкыё Каврэляна Сыроватскиена Экулымэк рочыңкы, виин тывначгъан, алярагыргын Колымскак вальатык. Ымы Чайгуургынык варкын ыргин чиниткин гуйгун, баня, тыңачьырымайңавъёчгын, Янра яраңы миңкы ныпаңъэвңытоқэнат галяльыт қаагынрэтыльыт, чама — ым ыргинэт кэмэтъыёчгыт ынкы».

Вера Гавриловна, қынур — ым ымыльо эйгысқыңэандыръыт нываңэқэн: ныкылылеваңэқэн, къэлит, лилит, плекыт, выставкагты қэплыт, тайңыквыт, сувениртэ.

 

 

Пынлёгты, миңкри қун авнантыяатка чиниткин йилиил, Вера Гавриловна гивлин:» Мури гаынңэнйилымэ гъурэнмури, гэйгуленмури, рымавтэты кыляёлқыл» Қытэйкыркын қынур гымнан «. Ынкы нэнэнэрык лыги нэрэлгыркын чиниткин йилиил, ваңэёт лыги лыңъёт ынпычьэ,  рыйгивэтэ. Йилиил қырым ынынтыяатгъан, ярак вэтгавык ымыльорык рээн чинитйиле. Калеткорак нэнэнэт нықитпыльэтқинэт, нытэңъэв нырэйгуленңықинэт, ытръэч — ым ярак ытльак рээн, ытлыгык рээн, микынэ лыги чиниткин йилиил вэтгавык».

 

Андрей Исаков

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Больше фото и текст на русском языке тут

Написать комментарий

19 − 13 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ