Лэбиэн шоромопул ньэкөнмил подьорхоги

Лэбиэн шоромопул ньэкөнмил подьорхоги

Лэбиэн шоромопул ньэкөнмил подьорхоги (International Day of Friendship), эгэтиэльэлңа 2011 ньэмолҕилгэ, таат аальэльлңа Генеральный Ассамблея ООН N° 65/275 резолюциялэ, иркидьэ ньэмолҕилгэ тамун оонуй.

Лэбиэн шоромопулгэ ниңго эрчоодэк льэнуннуй: эл лэгулсьоон модолоол, ньэайууйиил, хонрошоол шоромопул правапэги, эпидемияпул, йоулэпул. Тамун иңлисьоодэк лэбиэн шоромопулңин, социальный устойңин, омось модолоолңин, шоромопул ньаҕа, общество молҕо, модолоолңин. Тамун ойльэгэн монут, надооңой шобольоштин, лэйдиидин ходит тамун оонуннуй.

Надоңоой ньаҕа льэт тамунңин уйидин. Ньэкөнмиилэк надоңоой. Чуму ньаҕа льэт, мит шоромопңин мит тиң лэбиэгэ омосьэ модолоолэк аатэйльи.

 

ЮНЕСКО материалпэгэн.
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

три × 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ