Бутун төөр ойлин дьулэптукун мээн буглавур ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥмэтэн Якутскайла нонан илкэнчэтэн һэбдьэкэн фотон

Бутун төөр ойлин дьулэптукун мээн буглавур ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥмэтэн Якутскайла нонан илкэнчэтэн һэбдьэкэн фотон

Вера Серафимовна Никитина дьулэп (ирбэт) фотолан (таракам ноҥан иҥэнь бугла ииндьиддил һамудаҥатан организациялатан эрэгэр секретарь бигрэрин) ичур полк һуркэҥэн, Вера Серафимовна бэйдьи, журналист Людмила Антоновна Алексеева (НВК„Геван“студиядукун), Ньока төөрэҥэн эвэнкилни бэгэнтэн Борис Ануфриевич Николаев, юкагирды дукамҥа, учёнай Гаврил Николаевич Курилов, нөсэҕчэн активист Георгий Егоров.

 

Георгий эньинни Галина Гаврильевна Егорова дьооҥчиридьин  ноҥан һутэн бадич һөррин, ноҥан флагалкан нонапач гирканнан бисин, һөнтэл ньан флагалкасал Георгий амардадукун гирканнатан. Эрэк Бутун төөр ойлин дьулэптук мээн буглавур ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥутэн элэкэс Якутскайла илкэндьитэн.

Эрэв дукадди автор дьооҥчиридьин, таракам укал Ньока төөрэҥэн эвэнкилни Ассоциациалатан гургэвчиддьи бэй бисин, тачин эвэнкил Ассоциациятан нонап флагбан ҥэнудэтэн гөөнин Иван МихайловичАтласов: „Мут ичукэннэт бэкэтлэтэн, ньан элэ ииндьиддивур!“

Фотола типкэндьидникэн, һааҕдыҥдукут город өмэн газетаҥан журналиһални интервьюв гаритан.

 

Тиик-дэмэр мут һуну чэлэвусэн ойчири һайалра биаҕан 9 инэҥидун Орджоникидзе площадлан алаччип.

Андрей Исаков дукран,

Зоя Афанасьевна Степанова тулматтан.

Написать комментарий

17 − 12 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ