«Илкэн» — эрэк Һоо ай

«Илкэн» — эрэк Һоо ай

Мут республикалат бутун төөр ойлин дулэптук буглавур ииндьиддил ҥунмирэл  порталатан„Илкэн“гэрбэ бисни.Тадук порталдук анҥамта укчэнэкэлбу,статьялбу,репортажалбу республика районалдукутан бэктьтукутэн ньучидыч,КМНС эл ҥунмирэлтэн төөрэндьитэн ньөврэн.

 

Тачин ньөчэ биаҕтун„Колымскай правда“корреспонденни чукчэдыч тулмаччан статьян ньөөрин.Таррочин өмэтэл эсни бис.Чукчэ төөрэндьин эрэгэр һэргэҕ  кулума  районни бинин дьугулин ньөөвэттэн һойа укчэнэк.

Адыкун таҥулкан„Илкэн“ портал командан  КМНСэл-ньун өмэтту районалдула эгдьэн гургэв ооваттан.Тарав һуу мэндьур порталла ииридьур таҥалда.Интернетлэ эррөчин адресли:https://ilken.ru.Эррөчин портал бидэн,гургэвчидэн Ньока төөрэҥэн Ҥунэмэтти бэгэнни администрациялин ҥунмирэл төөрэмутэн һуулбимкэтти администрациян төруттидьин ообтин.

 

«Колымская правда«, Нижнеколымский район,
Зоя Степанова тулматтан.

Написать комментарий

один × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ