Бутун төөр ойлин мээн буглавур дьулэптукун ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥмэтэн таралньун дэлтэ ньан  мут балданҥа  буглавур Һэбээҥнэвур илкэнэп

Бутун төөр ойлин мээн буглавур дьулэптукун ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥмэтэн таралньун дэлтэ ньан  мут балданҥа  буглавур Һэбээҥнэвур илкэнэп

Һэбдьэку оралчимҥал сквердутэн таанап. Эрэв инэҥу ньамҥалтаҥат гилдэргэн, ньаниндула өмэн-дэ ач төөгэчинэ илаттин, ҥээрин ньөлтэн гарпанҥалдьи төөру һиавуттин, һөвэк гууд урэкчэҥэлти бадатан, өрэҥчиривчин, ҥээрин бисин. Өгинук мут һэбдьэкэддивут эрэгэр өөсиҥэлти һипкачиддимдасал биврэн. Гулумур гулуридьур, һөвэк тогур мусман төйрэп, һэбдьэкуҥут ньан дьулэски-дэ бинидур һиргэчим гасчирап. Буглавур  өөсиҥэлдукут эмэпчэв айавривур һээдьэҥур-дэ һээдьэнрэп. Администрация ҥуунэмэтти бэгэнни Алена Дмитриевна Кривошапкина, П.А. Кейметинов гэрбэдьин МУП “Себян” гургэвчимҥэн Светлана Андреевна Софронова ветераналбу, юбиляралбу, һойа куҥалбу балдуканча эньтилбу эскэритэн,ааньиралбу дьавуканитан.

 

Ветеранал һэбдьэклэ

 

 

Якутскайла, тачин-ту һэбдьэкэддил дьаанилбур оочавутан удьитникан, «Иҥэнь бугат кумалаҥални» гэрбэ флешмобу оорап һэбээҥэт ҥэн асални һаҥанчадукутан.

 

Иҥэнь буг кумалаҥални

 

Һээдьэв ҥэнумҥэл доолитан иэсчимэчэк-дэ бисин. Таду этитэн Елена Протопопова, Мария Стручкова, Никита Лукин.

 

Ангич нонап тэгэттэн Ньока төөрэҥэн ҥэн асин Тамара Афанасьевна Кейметинова

 

«Асаткан — ҥунмир һааньисакан» гэрбэли көчукэр асаткачар иэсчимэтитэн: Азалия Слепцова, Нарыйа Кривошапкина, Юлиана Михайлова, Аделина Корякина. Чэлэдьур номинациялдьи илкэмритэн. Спортивнай эвилдук волейбол бисин. Тарав Эдуард Кривошапкин тиинин. Һисэчин нөсэҕчэҥэрти, икээникэн,көплэтникэн, өрэмкэттитэн чакучалбу  көйэчимҥэлбу. Эчин мут эрэв һэбдьэку  эвирэп.

 

Асаткачал

                                                                                                            

Зоя Степанова. Һэбээн билэкутукун.

Зинаида Потапова  фотолни

Написать комментарий

девятнадцать + 16 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ