Черскийҕа лэвэйнбурубэн эвйэн омоги чайлэ ньийуол

Черскийҕа лэвэйнбурубэн эвйэн омоги чайлэ ньийуол

Албэлэл Кулумаҕа 6-12 лэвэймэ сисхадэвчэҕа ньиҥомийэ мэмдэлпэ льэл.

 

 

Тэньи чайлэпэҕа Черскийҕа чии национальнай сукунпэҕа уучич. Хуончайлэн чии “Этнос” зданияҕат, Таврат тадаат Держинский пудэ, И.Д.Черский площадьҥинь уучич.

 

 

Площадьҕа концерт льэл, район моойчэ Валерий Сентяков эвйэн омоги чэйлэн кэрэс тадаат грамотапэлэҥ албэлэл кулума иральадьэ чаҕадьэлҕа чииҥинь тадил.

 

 

Тудэл  Николай Ягловскайҥинь, Вячеслав Кемлильҥинь, Прасковья Дуткинаҥинь, Валентина Тохтосоваҥинь, Светлана Ягловскаяҥинь, Акулина Стручковаҥинь, Валентина Нутендлиҥинь, Вера Дьячковаҥинь, Александра Тавратҥинь, Валентина Слепцоваҥинь, Варвара Слепцоваҥинь грамотапэлэҥ мэнь.

 

 

Хуончайлэн концерт ЦВК “Этнос” мэмчич. Титтэлҕа чама мольи.

 

 

Чама мольийи Андрюшкино саримэпэҕа – тэн йахтийаапэ Илья Курилов тадаат Алексей Слепцов, тадаат Походскайҕат – омон коллектив “Рассоха” тадаат фольклорнай группа “Виноградье” льэл.

 

 

Культура Управления моойчэ Альбина Винокурова грамотапэлэҥ омон коллективпэҕа тадил.

 

 

Хуончайлэҥ лохоҕануйлилэк йуоҕайл. 

 

Алексей КУРИЛО (Фото автора)
Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

15 − тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ