Куҥал ирэлирэп гургэтэн

Куҥал ирэлирэп гургэтэн

Аҥантан ирэлду мут һурэлти дөөмҥэтки  төөткэрэр.Тала ноҥартан, орам көсчиникэн, һаҕдылду бэлгэрэр. Миан дигэн аанҥаниҥдукур МУП „Себян“ ҥунэмэтти бэгэһэлньунтэн ҥаалур тинимэткэрэр, гургэвчинэдэвур. Тачин договорач эрэв анҥану миан куҥал гургэвчир. Гиа бригадатки һөррин Кривошапкин Алёша, 9-с бригадала гургэвчиритэн Алексеев Аниврин, КривошапкинКоля (9 кл), Варавина Маиза, 8-с бригадала — Бурцев Айтал, Кривошапкина Самира, Степанова Айна, 10-с стадала — Никитин Евгений, ТСО „Себян“ бригадалан — Захаров Игорь, КРО „Олень“ бригадалан — Кейметинов Максим. Ач-та договорлач куҥал ньан көсчивэттэ. Куҥал оралчимҥалду орам бэгдэчиндутэн, һонҥачарду ваксинав илуридутан бэлгэрэр. Һонҥачачалбу һөпкудэвур, һооч һэбдэҥнэр. Тачин куҥал ирэлду оралчимҥалду эгдьэм бэлэм ооврар.

 

Һонҥачачан, һөттидьи, һуклэһэнчэ

 Орам көсчидэй ньан учак бисэкэн ай. Өмэн-дьөөр учак абал. Гургэвчинэчэ куҥалду ач учакла Һоо һилус. Тиик учаку таткачимҥалду тамам эстэн бөөр. Дьуллэ тамри биситэн,тарав нипкэчэл. Ҥи-дэ тартаки мулгуми эти нээр оочал, эстэн аавдатта. Орам учак оовкандай, маҥси гургэ,дагриткан эсни бис. Бэйтэн тарав эсни һаар. Ҥивут-тэ таткадай тачин-ту туркуччин, таткачисчидаҥан-да учак тоганата, баан, баанньук бидьин, иавут-та һууски ньэкрэкэн. Иами таррочин гургэв этил тамра оодаҥутан, би миаҥчирам, эсэм унур. Оралчимҥал депутаталдули таррочим тамдатан  илуматтакатан ибга бимчэ.

 

Куҥал ветеринарду һонҥачам бэҕдэттэн бэлрэ

Ньан өмэн һилуси бисни оралчимҥаду. Орал бутэнэлдэкэтэн, бэҕдэтэтэн бэҕ абал, ачча. Орал бөдэлэлбур өрэкникэн, копытка оритан һойа, тиҥэмдьир-дэ, даҕариндьир-да, һөкчинтэкэн ньамҥалтан иҥэньиллэкэн һиэмкэлгэрэр-дэ. Ветеринар, иак бэҕ бисидьин бэҕдэтти-дэ бисиклэй туркун. Тарбаттун иав ньэкми ай бидьин? Ҥи, идук бэгу бөөннэн бидьин? УСХа гу, Минсельхоз гу тарав ооннан,мулгачиннан? Бэҕ аччадукун ай оодиҥал-да орал көкэридьур, төртэннэ эмэбгэрэр. Тар көкэтлэв дьэбнэт дьэлгэнкэ бакракан бэилду ньан ҥээлэм.
Куҥал -дэмэр оралчимҥач гургэвчиритэн Һоо ай. Тадук дьулэски, иһимэк исуридьи, өмэн-дэ куҥа эливун оралчимҥа ооридьи ҥунмирэҥи айдьин. Куҥараптукуй орньун исучэ бэй, орам муландьин, одьаадин, айавдьин. Тачин бидэн касагач дьулиткэлдэ!

Зоя Степанова

Фотол П.Я. Алексеева 

Написать комментарий

семь − четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ