Студентат Эйгысқыколледжакэнат янотыльыт  чемпионатык Мурманскак

Студентат Эйгысқыколледжакэнат янотыльыт  чемпионатык Мурманскак

Студентат Эйгысқыколледжакэнат Ыттъыёлкэн чемпионатык ынантэминңыльыт эйгысқыпрофессияк Мурманскак

Ныпыңылтэлқэн «Колымская правда» Елена Антипина, гиулетыльын Дмитрий Волков гаянотлен компетенцияк «Гынниңңгынритыльык (қаагынрэтыльын)».

Ңирэқав гатвален Ямал нотайпы Артём Салендер, ңыроқав — Мурманскальын областякэн Ярослав Яковлев.

Ынқэн армалтатгырга нэнанкалыровқэн, Эйгысқываратколледж Черскиек тэңпатенциалльан чама студентат нытэңгиулетқинэт, чеңэт ныянотқэнат ынңин вальык мероприятияк.

 

Мытынкэтъоңатыркын иңқун чемпионат гагалялен планык мероприятий председательства Россиякэн Эйгысқысовета 2021 — 2023 гииңитык. Ынкы гатваленат, гэвинрэтлинэт қонъачыңкэн регионтэ эйгысқызонакэнат Россиякэн.

 

Алексей КУРИЛО (Виилыгтын гэнпириңэтлин АКНС).

Колымская правда

Гэйилыльэтлин Равтыңана

Написать комментарий

1 + 20 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ