Россия Государственнай флаган инэҥиҥмэн илкэндьидьэк

Россия Государственнай флаган инэҥиҥмэн илкэндьидьэк

1994 анҥаниду тарап Россия президенни Борис Николаевич Ельцин ньуннин „Россия Государственнай флаган инэҥиҥэн дьугулин“, эрэк  инэҥив илкэпти ойчири һайалра 22-дун бидэн, тиитэрэп историческай Россия флагбан мучуври 1991 анҥаниду одаҥман дьооҥчими. Тарбач эрэк ньунэпчэв Государственнай флаг дьугулин киҥкуриритан эври иэчэн 1 инэҥидун.

Государственнай флаг инэҥидун аанипти ээркэндулэй Ньока төөрэҥэн ҥуунэмэтти бэгэнни Айсен Николаев илкэнин Ньока төөрэҥэн дыгэн веку чөптэрэ Россия государстводун мээн гургэй киҥкич ииврэн. Мут республикат форпостач биддэн Бугат иҥэньгидэвэн муичинду ньан дьулэски ҥэнумҥэч Горимили һептуткэн доолин эникэн бис Россия ойлин-да.

„Дьулэски-дэ тачин киҥкич гургэвчиддьип, бугат һодмар эҥилбэрин, һаанирин дьугудун. Государственнай флаг инэҥидьин!“ — эчин эскэн Айсен Николаев.

Дукран Лена Тоенто, Андрей Исаков

Тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

три × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ