Һэбээндук Туапсетки

Һэбээндук Туапсетки

Краснодар буган Туапсе городлан биси Бутун Россияли гургэвчири „Орленок“ (Гусэтэчэн) лагерьтаки Һэбээн билэктукун тунҥан айдук аидмар һупкуттилни эрэв дьуганив һөллөтитэн.

Ньока төөрэҥэн Һупкучилдывун, наукан министерствон квотав бөөрин, дьуганиду эгдьэн мөөдэду гавчал бэил һурэлдутэн путёвкав бөөчэлэтэн.

— Эрэк Лалина Алаганчакова, 8 классту һупкутти, һойа НПК-алдули гургэвчиридьи этчэ, аит һупкутти „Шаг в будущее“ (Дьулэски гиркун“) НПКли гургэвчирин, КраеФест „Научное лето“ (научнай дьугани) этчэ асаткан;

 

Дана  Потапова, 10 классту һупкутти, предметнай олимпиадалдули, конкурсалдули аит гургэвчичэ;

Дарина Степанова, 8-с классту һупкутти, предметнай олимпиадалдули гургэвчичэ;

Николас Кириллин, 11 классту һупкутти, предметнай олимпиадалдули гургэвчичэ;

Сардана Старостина, 9 классту һупкутти, НПКлдули гургэвчичэ, предметнай олимпидалду этчэ;

„Һоч өрэнэрэп бинилэтэн һиилга оочадун куҥалбут төрчэлэтэн Һупкучин Министерстводун эгдьэн тэкэн, һурэлти лагерьтаки һөрдэтэн бэлчэлитэн. Куҥал һооч өрэҥчиритэн. Тала дэрэмкэчидникэн, һойа анҥамта гианилгавур бакритан, һойа региолдук бивэттилбу куҥалбу һаамулкуритан,мээн иасалдьур Эгдьэн бугур Россия айдук аидмар лагерьбан иттидьур һооч өрэлдэритэн,һокнитан, аит дэрэмкэтитэн. 

 

„Һупкучэк администрациян гэрбэдукун, һупкучин министртэкин Ирина Любимоватки эгдьэн тэкэм исурап,мут куҥалбут төрутчэдьин, ноҥардутан киҥчич бэлчэдьин. Тачин-ту һупкучимҥэткивур Степанова Надежда Иннокентьевнатки куҥалбут аит һөлбутчэдьин тэкэн бидэн.“ — гөөнни Ламутскай гэрбэдьин эвэди Һупкучэк ҥуунэмэчимҥэн Инесса Егорова.

Кобяй улусан пресс-службан администрациянан.

 

«Дабаан» (Ойчидьак). Тулматтан Зоя Степанова.

Написать комментарий

19 + 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ