Фотофактэк: Тудидьэ льиэйбэн овцебыкэк посёлок Чокурдах территорияӊин киэсь

Фотофактэк: Тудидьэ льиэйбэн овцебыкэк посёлок Чокурдах территорияӊин киэсь

24 лэбэйдии киндьэгэ, йуөлэмэ, малҕалоой часкэ таӊ овцебыккэлэ йуөльэлӊа Чокурдахский РЭСкэ АО «Сахаэнерго» уйсьоонпэ шоромопул. Фото таат видео события чугон мэрэйльэлӊи мессенджергэ WhatsApp.
Иччэ льэллэ таӊ эндьоон чобул чорхоӊин йоодаайльэл.

 

Молльэлӊи, тамун оӊоодьэ ончэк оольэл, йалмэштэ ньмолҕилньэйбэдэк, йоҕорчогэт кэбэйт шоҕиэйоодэк.

Тамун таӊ эндьоонтэгэ   атахун часкэ пэшшэйлоодьэ нумэ архаа, таа столовый льэйбэдэк, таа оҕоольэл.
Таӊ территориягэлэ сотрудникэпул Отделения МВД Аллаиховский районгэт йөмгэдэйльэлӊа.
Тамунгэлэ ноудиит йуөльэлӊа Аллаиховский инспекцийэк государственный экологический надзорпэ таат Национальный парк «Кыталык».

 

«Грамотный действиягэн Пожарный часть МЧС, сотрудникэпул Аллаиховский ИГЭН таат Нацпарк «Кыталык» тамунгэт таӊ эндьоонтэгэ, нилгин эрчоон эл аасьоон, тудэ лэбиэӊин хонут кэбэйльэл,» — молльэлӊи полиция отделениягэ.

Таат аай молльэлӊи, таӊ овцебыккэлэ, тудэл йиэн холилпэгэлэ эл иӊиинуннум, тамун лэйдиит, тудин нумэӊин кэбэйдин хамиэльэлӊа, чугэ нуктин, хонгэн монут, струя оожийлэ альбашльэлӊа.

 

Тамун атахлиштэ ойоодэк, хаин краснокнижный эндьоонтэгэ таӊ Чокурдах  посёлкэӊин кэлльэл.
Лэйтэйӊик, таӊ ньэмолҕилгэ иркин овцебык ончэлэк аай таат киэсьоодэк угуйэлмэ 3 лэбэйдии киндьэгэ посёлкэӊин таат льэллэ йуөлэмэ таӊ подьорхого чурудьаа кэбэйльэл.

 

Чуӊӊик аай:
Английский титэ кэбэйльэл: овцебык чобул чорхоӊин йоодайт кэлльэл

 

Иванна Иванова. Фото авторльэ, 'Путь развития».

Одул титэ шурэлэшльэлум Любовь Дёмина.

 

Написать комментарий

пятнадцать + два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ