Адыкун таҥулкан дьулэптукун Иҥэнь буглавур ииндьиддил ҥунмирэл Ньока төөрэҥнэн студелни гэрбэдьур степендияв гадьир

Адыкун таҥулкан дьулэптукун Иҥэнь буглавур ииндьиддил ҥунмирэл Ньока төөрэҥнэн студелни гэрбэдьур степендияв гадьир

Төөрэн ньан культура институтан иҥэньгидэ отделениен СВФУла һупкуттил студелни Рамиль Горохов, Алексей Шамаев, Валентина Стручкова, Диана Мартынова һупкучин анҥамта анҥанидукун гэрбэдьур степендияв адыкун таҥулкасал Иҥэнь буг, Сибирь, Горимили һепту (ДВ) нунмирэлдун бөөптив гадьир. Эрэв мэдукэнни „Илкэн“ газетли Антонина Винокурова, СВФУ Иҥэнгидэ отделениевэн ҥуунэмэтти.

Тадук һөнтэн Арктика государственнай культура ньан искусство институттун һупкуттил студел Кундэмэн Андросов (живопись, графика кафедран) ньан Юлианна Захарова (кафедра СКД).

Дьулэптукун буглавур ииндьиддил иҥэньгидэ буг ҥунмирэлдун бөөпти гэрбэдьин степендияв гадьир. Студел дьөөридьур Иҥэн буг ҥунмирэлни культуравутан, төмалбутан дьулэски ҥэнурил, проекалдули, гиаки мероприятиелдули гургэвчиникэн. Эрэв укчэннэн АГИКИ пресс-службан.

 

Эрэк анҥани эври билэн биаҕтун Россия Минобрнаукан тэгурин  анҥантан студелду бөөпти 10 гэрбэдьин степендияв 10 тыс.тамалкам адыкун таҥулкасал Иҥэнь буг, Сибирь, Горимили һепту (ДВ) ҥунмирэл таҥундулатан бисилду, ньан эрэк вузалдула һупкуттилду.

Эррөчин степендия бөөбдьин гиа  курстук часки бакалавриат, магистратура, специалист программадьин һупкучиддилду.

Эрэв степендияв гадавур кандидатал һойач этчэ биннэтэн адыкун таҥулкасал ҥунмирэл төөрэмутэн,культуравутан һупкучинду, научнаич тарав муичэнду, культурав, томалбу иимкэндэвур мандучиннатан, һойа бэй һаадан,
биниливур ҥэнудэтэн-дэ манручиннатан.

Степендияв 2022 анҥани ойчири унма 1 инэҥидукун тамалдьир, тарбачам 2022/2023 анҥанив чөптэрэ бөөбдьин.

Ирина Курилова дукран, Зоя Степанова тулматтан.

Написать комментарий

3 × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ