Тиң подьорхого блог Подьорхок

Тиң подьорхого блог Подьорхок

2005 ньэмолҕилгэт решенийэк милльэлңилэ блог Подьорхо (Blog Day) аадин 31 лэбэйдии киндьэгэ. Календарный датэк миндин, тамунңин логический основаниеңон оольэл цифровой эквивалентэк таң ажуулэ blog — 3108, тамун иидьэйнуй йолоол лэбэйдии киндьэ подьорхоңин.

 

Праздник аалоолпэ шоромопул йиэн лэбиэгэн блоггерпэңин моннуңи таң подьорхого титкэ шурэлэшңик йуукоодьэ мусинбэн рецензияпул, монут тамун мит авторский страничкэпул.

 

Таат льэт, тудэ сам автор, таат аай тудэл читательпэ йоҕодайңитэм титтин лэмдик эрэ илльоойонгэлэ.

 

Хаин 31 лэбэйдии киндьэгэлэ монңи тамун блог Подьорхоги, таңнуги Googleгэ, таң подьорхого, проиндексировальэлңи 30 тыс. илльэ страницепулгэлэ. Таат 2007 ньэмолҕилгэ таң подьорхоңин йоҕодаайльэлңилэ конкурскэлэ омосьэ блоггерэк , тамунгэлэ ньуутэшңа «Best of Blogs».

 

Тии иркиэлльэңон льэңитэй материалпэ кунильоой ажуупэгэн. Таатмиэдьэ — арабский, китайский, нидерландский, португальский, английский, испанский, немецкий, персидский, французский, таат льэт аай русский.

 

Блог Подьорхоги льэт, аай льэнуй  Международный блоггер Подьорхоги, тамунгэлэ чуму лэбиэпэгэ отмечайнуңа 14 кусиэн киндьэгэ.

 

Андрей Исаков

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

3 − два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ