Анҥамтач һупкуттил оочалбу 11 класс ту һупкуттил эскэр

Анҥамтач һупкуттил оочалбу 11 класс ту һупкуттил эскэр

Дьуганирап дэрэмкэчэк муднан. Куҥал, һупкучимҥэл һупкучэклэвур чакура. Куҥалти парталавур тэҕридьур, дьулэски ҥонам анҥанив чөптэрэ гиаки наукалбу элэчэндьур „кээвридьир“.

 

Эрэв инэҥив, ойчири унма 1 инэҥидун мут көчукэккэр 19 куҥачалдут һупкучэк уркэи ааҥан, тек ноҥартан һупкуттил оора. Дыгэн анҥанив нонап һупкучимҥэтэн Саина Сергеевна Кейметинова куҥалбу ҥунэн һотарандули һаавайтаки ҥэнудьин. Эньтилтэн, амтилтан, өгэв классал һупкучимҥэлтэн дуусач куҥакарбу ээркэр, һокамката. Куҥачарду һойа ааниралбу ҥаалдар (дьавукан) һойа ай төөрэрбур исур, дьулиттэ.

 

Көчукэр һупкуттил  һооч өрэҥчир. Эрэк куҥалбу һупкучимҥэтэн Анҥамта ФГОС программадьин һупкуччин. Куҥалду, Саина Сергеевнаду ай гургэв, маҥси мэргэм эйэткэлдэ!

 

 

Зоя Степанова, Һэбээн

 

Написать комментарий

3 × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ