Якутия главаги шурэльэшльэлум соглашениелэ чаӊнудин коренной йукуол Лэддэн омниипэ

Якутия главаги шурэльэшльэлум соглашениелэ чаӊнудин коренной йукуол Лэддэн омниипэ

Айсен Николаев шурэлэшльэлум соглашениелэ ньаҕа уйидин Ассоциация КМНС, Сибирь таат Дальний Восток РФ  президентньэ Григорий Ледковньэ. Таӊ документ рамкагэ мероприятияпул льэӊитэй, проблемэпул решайдин чаӊнудин законный интереспэ коренной йукуол Лэддэн омниипэ.

 

Глава Якутии моннуйбэдэк, республикаӊин ассоциацияньэ уйидин, тамун чомоодьэ уйилэк. «Мит наар өнмэгэ мойнуйли ходо омось модоӊигэн монут омниипэ, модойоонпэ Лэддэн лэбиэгэ таат Арктикагэ, тамун чуму мит задачэк. Лэйдии, мит чуму уйит аатэйли омосьон оогэн монут,» — мони Николаев.

 

Документ йуөт, таӊ сторонапэ ньаҕа уйиӊитэй федеральный таат региональный программэлэ аат, тамунпэ социально-экономический таат культурный КМНС сферагэ льэӊи, таат аай мероприятияпулгэ чаӊнудин законный интереспэ, таат аай чаӊнудин титтэл модолол лэбиэпэ, традиционный модололпэги, уйипэги таат  промышляйпэги.

 

Ассоциация коренной йукоол Лэддэн омниипэ, Сибирь таат Дальний Восток РФ 1990 ньэмолҕилгэ льэт льэльэл. Идьии тамун 40 кореннойпэ йукоол Лэддэн омниипэ мит лэбиэгэ, таӊ омниипэ тамун ассоциациялэк чуму лэбиэгэ таат федерациягэ.

 

Аламжи Будаев, СИ «Сахапарламент».

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

пять × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ