Йахтэл тадаат фольклор Музейҕа Эдуард Клепечин лэйричил авйааҕар уучич.

Йахтэл тадаат фольклор Музейҕа Эдуард Клепечин лэйричил авйааҕар уучич.

Киисэл  «Ноҥын һаньынни икэлни»/”Тудэльэ киидьэ йахтэлпэ”, Моойчэҕа Эдуард Клепечинҕа чавлааҕар омоҕанэ РС(Я) государственнай эстрадно-фольклорнай ансамбльҕанэ “Сээдьэ” мэмдэйуолэл, тудэлҕа 75-сукунмольҕалпэ льэл.

Көнньэпэ, мэдьуонь лукулҕат чии, тудэлэк чаҕадьэй чии, омоньэй чии тудэльэ эдьил тадаат творчество мэ ньиэдьиҥа.

Клепечин Эдуард Прокопьевич Ай-Бэй, эвйэн кирийэ: Долтыыргин (чупчэн аруу – Йавул, Тудэ йавул мэр ууй) 3 лэвэймэ ладьин мольҕалҕа 1947 с. пэчуолэк Эндэрюскаҕа илэн, иэруун, саабандьиэбаниэчэ чаҕадьэй амааҕа мэ мэдуонь. Эндэрюскэ ураанубэ нимэ лайаат йохон йахтэньэй училищаҕа сэгуй. Ваай творческай конкурсҕа льэл, Йохон опера тадаат балет театрҕа хорҕа мэ йахтэй. Филармония эстрадаҕа йахтийаалэк льэл. 1972 с. эвйэн пэчуолэкҕа мэ пэнгэч.

 

 

Эдуард Прокопьевич чавлааҕар омоҕанэ РС(Я) государственнай эстрадно-фольклорнай ансамбльҕанэ “Сээдьэ” мэмдэйуолэл.  Амутнэҥ сукунмольҕалпэҕа амучэ йахтийааньэҥ   мэ чаҕадьэй. Титтэл эрпэйэпэ чии, вадулпэ чии тадаат чупчэпэ чии льэл, хади титтэйлэк чупчэн, вадун тадаат эрпэйэн тэнмэн, уйэньэйрукунпэн, йэлэкунугучэндьэрукунпэн өрулпэ, волмэн йахтэпэ мэ йахтэҥи. Уоҥодьэ, чакчаньдьэ Эдуард Прокопьевич чама чаҕадьэл виэл: улуруоньэйги, кулуманьэйги йуорпурэн, илэн, сабандьиэбаниэчэн чаҕадьэй чии йахтэньэй фольклор аптэм, нимэлэсум, нотапэҕа кудэрэм.

 

 

1972 с-ҕат тудэ коллективлэк моойм. Якутияги моойчэ премия лауреатлэк, международнай фестивальпэги тадаат конкурспэги лауреатлэк льэл. Всероссийскай тадаат республиканскай чавлааҕар хуончалэпэҕа льэл. Эдуард Прокопьевич чама чаҕадьэҥ ВДНХ бронзовай вальэ СССР Верховнай советҕат моойчэ тадим – “Амутнэҥ чаҕадьэлэҥ льэл”. 

 

 

Эдуард Клепечин киисэлҕа ньиҥомийэ сукунмоҕалпэҕат архивнай ньаачэд-онопэ, видео-кэрэс, нимэлэсньэй йахтэпэ, тудэ сукунпэ, вальэпэ тадаат йуодьуолпэ льэл.

 

 

Ирина Курилова ньаачэд-онопэ

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария 

Написать комментарий

4 × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ